لیست جدید دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

* لیست جدید دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران

                                     در سال 2020_2019

1- دانشگاه جراح پاشا ( istanbul üniversitesi استانبول )

2- دانشگاه حاجت تپه (hacettepe üniversitesi آنکارا )

3- دانشگاه اژه در ازمیر ( ege üniversitesi)

4- دانشگاه آنکارا (ankara üniversitesi)

5- دانشگاه خصوصی کوچ (koç üniversitesi در استانبول)

6- دانشگاه آتاتورک (با همکاری دانشگاه ارومیه)

7- دانشگاه یدی تپه (yedi tepe üniversitesi استانبول)                                                 

                   * دپارتمان ایران تومر و یوس دیتا

_______________________________________________

* لیست جدید دانشگاههای روسیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران

                                      در سال 20_2019

1- دانشگاه لومونوسوف

2- دانشگاه نووسیبرسک

3- دانشگاه پاولوف در سنت پطرزبورگ

4- دانشگاه سچینوا

5- دانشگاه سماچکو

6- دانشگاه فیدروف

                                         

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان آنلاین داریم